نتایج آزمون کیفیت‌بخشی وزارت آموزش‌وپرورش برای استخدام مربی امور تربیتی و سبک زندگی، مربی امور تربیتی و مشاوره، مربی تربیت‌بدنی و سلامت و مشاور تخصصی اعلام شد.

اطلاعیه مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به شرح زیر است:

به اطلاع داوطلبان شرکت کننده در آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه مشاغل کیفیـت بخشـی سـال ١٤٠٣ کـه در روز جمعـه ١٤ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ برگزار شد، می‌رساند کارنامه نتایج اولیه متقاضیان رشته‌های شغلی مربوط به وزارت مذکور در درگاه اطلاع‌رسانی مرکـز آزمـون جهاد دانشگاهی به نشانی: ir.hrtc قرار گرفته است.

لذا متقاضیان پس از دریافت نتیجه آزمون مزبور، در صورتی که بر اساس نتیجه اعـلام شـده، جزء معرفی شدگان چند برابر ظرفیت برای شرکت در مرحله ارزیابی تکمیلی و گزینش (بررسی اسناد و مدارک خوداظهاری، معاینات اولیـه پزشـکی، بررسی صلاحیتهای عمومی گزینش و در نهایت فرآیند سنجش و ارزیابی تکمیلی) وزارت آموزش و پرورش باشند، موظفند برای اقدامات بعـدی،با مراجعه به درگاه ir.medu.my بخش گزینش و استخدام (کارا) نسبت بـه اعـلام آمـادگی جهـت حضـور در فراینـد مـذکور و تکمیـل اطلاعـات نمون‌برگ‌ها مورد درخواست، با رعایت مفاد دفترچه آزمون و این اطلاعیه اقدام نمایند.

بدیهی است عدم مراجعه به سامانه در مهلت تعیین شـده برای تکمیل «نمون‌برگ‌های خوداظهاری»، به منزله انصراف از استخدام در آموزش وپـرورش تلقـی خواهـد شـد. زمـان دقیـق تکمیلـی اطلاعـات خوداظهاری داوطلبان در هفته اول تیرماه متعاقبٌا از طریق سوی وزارت آموزش وپرورش اطلاع‌رسانی خواهدشد.

یادآوری مهم: فرآیند ارزیابی تکمیلی طبق زمانبندی اعلام شده در سامانه گزینش و استخدام (کارا) صورت خواهد گرفت.

هر یک از داوطلبان معرفی شده چند برابر ظرفیت موظفند مطابق مفاد اطلاعیه اعلام اسامی چند برابر ظرفیت آزمون استخدامی مشاغل کیفیـت‌بخشی سال ١٤٠٣ وزارت آموزش و پرورش مندرج در سایت مرکز آزمون جهاد دانشـگاهی بـه نشـانی ir.hrtc و همچنـین اطلاع‌رسـانی از طریـق سامانه گزینش و استخدام (کارا) در مراحل ارزیابی تکمیلی و بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش اقدام نمایند.

یادآوری مهم: داوطلب می‌بایست زمان دقیق تکمیل اطلاعات خوداظهاری را که ازسوی آموزش و پرورش درهفته اول تیرماه اعـلام خواهـد شـد در مهلت تعیین شده(حداکثر ٤ روز خواهد بود) با مراجعه به درگاه ir.medu.my بخش گزینش و استخدام (کـارا) نسـبت بـه تکمیـل کـار برگ‌هـا و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز در سامانه اقدام نماید. برای ورود به سامانه از طریق درگاه دولت، داشتن شماره تلفـن همـراه بـا مالکیـت شخص داوطلب الزامی است.

داوطلبان باید برای دریافت نتایج و کسب اطلاعات بیشتر به مرکز آزمون جهاد دانشگاهی به نشانی https://hrtc.ir/exam/66/page/ مراجعه کنند.