تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران در آبان ماه سال 1400، به حدود 7.3 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب معادل 33.5 و 63.5 درصد افزایش نشان می دهد.

به گزارش کافه اقتصاد از روابط عمومی بانک مرکزی، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی معامله شده از طريق بنگاههای معاملات ملکی شهر تهران در آبان ماه سال جاری ۳۲۰٫۱ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل ۱٫۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین این رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۱۷٫۷ درصد افزایش داشته که در مقایسه با رشد نقطه به نقطه آبان ماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۱۱۸٫۲ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبین کند شدن آهنگ رشد قیمت مسکن در سال جاری است.

گفتنی است، «گزارش تحولات بازار معاملات مسکن شهر تهران در آبان ماه سال ۱۴۰۰» برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که توسط اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه و منتشر می‌شود.

بر اساس اين گزارش:
 
در آبانماه سال ۱۴۰۰ ،تعداد معاملات آپارتمانهاي مسکوني شهر تهران به حدود ۳/۷ هزار واحد مسکوني
رسيد
که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب معادل ۵/۳۳ و ۵/۶۳ درصد افزايش نشان ميدهد.

 در ماه مورد گزارش ،متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق
بنگاه
هاي معاملات ملکي شهر تهران ۱/۳۲۰ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل ۲/۱ درصد افزايش نشان
م
يدهد. همچنين اين رقم نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۷/۱۷ درصد افزايش داشته که در مقايسه با رشد
نقطه به نقطه
آبانماه سال ۱۳۹۹ (معادل ۲/۱۱۸ درصد) به مراتب کمتر بوده و مبين کند شدن آهنگ رشد
ق
يمت مسکن در سال جاري است.

حجم معاملات مسکن

بررسي توزيع تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران به تفکيک عمر بنا در آبانماه ساال ۱۴۰۰
حاکي از
آن است که از مجموع ۷۳۰۴ واحد مسکوني معامله شده ،واحدهاي تا ۵ سال ساخت با سهم ۰/۳۲ درصد
بيشترين
سهم را به خود اختصاص دادهاند .سهم مذکور در مقايسه با آبانماه ساال قبال حادود ۹/۶ واحاد درصاد
کاهش يافته و در مقا
بل به سهم واحدهاي با قادمت باالا در گروههااي ۶ تاا ۱۰،” ۱۱ تاا ۱۵و “۱۶تاا۲۰ ساال
ساخت
افزوده شده است.

توزيع تعداد معاملات انجام شده بر حسب مناطق مختلف شهر تهران در آبانماه سال ۱۴۰۰ حااکي از آن اسات کاه
از ميان مناطق
۲۲گانه شهر تهران، منطقه ۵ با سهم ۸/۱۳ درصدي از کل معاملات، بيشترين تعداد قراردادهااي مبايعهناماهرا به خود اختصاص داده است. همچنين مناطق ۱۰ و ۲ به ترتيب با اختصاص ساهمهاي ۰/۹ و ۳/۸ درصادي در رتباههاي
بع
دي قرار گرفتهاند.

تحولات قيمت واحدهاي مسکوني معامله شده در شهر تهران

در آبانماه سال ۱۴۰۰، متوسط قيمت يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده از طريق بنگاههاي
معاملات م
لکي شهر تهران ۱/۳۲۰ ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب ۲/۱ و
۷
/۱۷ درصد افزايش نشان ميدهد.

در ميان مناطق ۲۲گانه شهرداري تهران، بيشترين متوسط قيمت يک متر مربع زيربنااي مساکوني معاملاه
شده معادل
۵/۷۲۷ ميليون ريال به منطقه ۱ و کمترين آن با ۲/۱۴۵ ميليون ريال به منطقه ۱۸ تعلق داشته است .
ارقام مزبور نسبت به ماه مشابه سال
۱۳۹۹ به ترتيب ۲/۳۲ و ۶/۲۰ درصد افزايش نشان ميدهند

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب قيمت يک متر مربع بناي واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب قيمت يک متر مربع بنا در آبانماه سال ۱۴۰۰
حاکي از آن است که
واحدهاي مسکوني در دامنه قيمتي ۱۵۰ تا ۲۰۰” ميليون ريال به ازاي هر متر مرباع بناا باا
سهم
۲/۱۷ درصد، بيشترين سهم از تعداد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است و دامنههاي قيمتاي
۲۰۰ تا ۲۵۰ و ۲۵۰ تا ۳۰۰ ميليون ريال به ترتياب باا ساهمهاي ۰/۱۷ و ۳/۱۲ درصاد در رتباههاي بعادي قارار
گرفته
اند. در اين ماه، توزيع حجم معاملات به گونهاي بوده است که ۶/۶۱ درصد واحدهاي مسکوني با قيمتي کمتار
از متوسط قيمت هر متر مربع واحد مسکوني شهر تهران (
۱/۳۲۰ ميليون ريال) معامله شدهاند

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب سطح زيربناي هر واحد مسکوني

توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب سطح زيربناي هر واحاد مساکوني در آباانمااه
سال
۱۴۰۰ نشان ميدهد، بيشترين سهم از معاملات انجام شده به واحدهاي مسکوني با زيربناي ۵۰ تاا ۶۰ متار
مربع
با سهم ۱/۱۶ درصد اختصاص داشته است. واحدهاي داراي زيربناي “۶۰ تا ۷۰و “۷۰ تاا ۸۰متار مرباع باه
ترتيب
با سهمهاي ۷/۱۵ و ۳/۱۲ درصدي در رتبههاي بعادي قارار گرفتهاناد. در مجماوع در ايان مااه، واحادهاي
مسکوني با سطح زيربناي کمتر از
۸۰ متر مربع، ۰/۵۹ درصد از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادند.

توزيع فراواني تعداد معاملات بر حسب ارزش هر واحد مسکوني

در آبانماه سال ۱۴۰۰ ،توزيع فراواني تعداد واحدهاي مسکوني معامله شده بر حسب ارزش هر واحد حاکي از آن
است که
در ميان دامنههاي قيمتي مورد بررسي، واحدهاي مسکوني با ارزش ۰/۱۰ تا ۰/۱۵ميليارد ريال با سهم ۹/۱۸
درصد،
بيشترين سهم از معاملات انجام شده را به خود اختصاص دادهاند .واحدهاي داراي ارزش ۰/۵ تا ۰/۱۰” و ۰/۱۵
تا
۰/۲۰ ميليارد ريال به ترتيب با اختصاص سهمهاي ۸/۱۷ و ۳/۱۳ درصدي در رتبههاي بعدي قرار گرفتهاند .در
مجموع در اين ماه، حدود
۳/۵۱ درصد از معاملات به واحدهاي مسکوني با ارزش کمتر از ۰/۲۰ ميليارد ريال اختصاص
داشته است

تحولات اجاره بهاي مسکن


بررسي شاخص کرايه مسکن اجاري در شهر تهران و کل مناطق شهري در
آبانماه سال ۱۴۰۰ نشاندهنده رشد به
ترتيب
معادل ۶/۵۱ و ۵۴/۹ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل ميباشد

 

 

 

 

  • منبع خبر : روابط عمومی بانک مرکزی