آتش تاویل بر خرمن تنزیل
” آتش تاویل بر خرمن تنزیل “ 21 مهر 1400
اثری برجسته به قلم آیت الله دکتر سیدحسن عاملی

” آتش تاویل بر خرمن تنزیل “

این کتاب در راستای تاکید مقام معظم رهبری برای مقابله با توطئه جریان های تکفیری تالیف و منتشر شده است.