آذربایجان شرقی
تصمیماتی در خصوص ایجاد اشتغال و تامین مسکن آذربایجان شرقی اتخاذ خواهد شد 18 خرداد 1402
رئیس جمهور در بدو ورود به آذربایجان شرقی:

تصمیماتی در خصوص ایجاد اشتغال و تامین مسکن آذربایجان شرقی اتخاذ خواهد شد

رئیس جمهور آذربایجان شرقی را استانی فرهنگی و قطب صنعتی، معدنی، گردشگری و کشاورزی معرفی کرد و اظهار داشت: آذربایجان شرقی ظرفیت‌های بسیاری دارد و از همه مهم‌تر جوانان کارآمد و برومندی هستند که سرمایه اصلی استان محسوب می‌شوند و با اتکا به آنها کارهای بسیاری می‌توان در این استان رقم زد.