آسیا سبا
سامانه «آسیا سبا» برای صدور آنلاین بیمه، راه اندازی شد 16 اسفند 1401

سامانه «آسیا سبا» برای صدور آنلاین بیمه، راه اندازی شد

بیمه آسیا، سامانه هوشمند صدورآنلاین بیمه نامه را همزمان با بهره برداری از سایت تخصصی بیمه های زندگی راه اندازی کرد.