آغاز مبارزه با جنگل خواری
آغاز مبارزه با جنگل خواران بعد از دستور رئیس جمهور 22 اسفند 1400

آغاز مبارزه با جنگل خواران بعد از دستور رئیس جمهور

آزادسازی اراضی جنگلی از دست متصرفان، امروز با دستور رئیس جمهور در مازندران آغاز شد.