آموزش حضوری
بازگشایی مدارس برای حضور دانش آموزان بعد از دو سال 01 آذر 1400

بازگشایی مدارس برای حضور دانش آموزان بعد از دو سال

کرونا دو سالی می‌شود که روال عادی آموزش را تحت تاثیر قرار داده است با این وجود از امروز به تدریج، آموزش‌ها‌ی حضوری از سر گرفته می‌شود.