ما همسایگان را خویشاوند خود می دانیم و اصول حاکم بر روابط خویشاوندی را قدر می‌نهیم.

به گزارش کافه اقتصاد ، امیر عبداللهیان گفت  : ممکن است در برخی موضوعات تفاوت دیدگاه وجود داشته باشد اما مهم آنست که در دوطرف اراده جدی برای عبور از موانع وجود دارد.

وی افزود: من و همکارم آقای جیحون بایرام اف به نمایندگی از دوکشور برای توسعه همه جانبه مناسبات و عبور از سوء تفاهم ها به تماس و رایزنی‌های مثبت خود ادامه می دهیم.
وزیر امور خارجه تصریح کرد : در همین چارچوب توافق نموده ایم همکاری‌های دوطرف را برای مدیریت بهتر فضای عمومی و رسانه ای افزایش داده و کمیته مشترکی تشکیل گردد.

عبداللهیان ادامه داد : ما همسایگان را خویشاوند خود می دانیم و اصول حاکم بر روابط خویشاوندی را قدر می‌نهیم.

  • منبع خبر : اداره کل اطلاع رسانی وزارت امور خارجه