آبادان
افزایش تعداد کشته های حادثه ساختمان متروپل در آبادان 02 خرداد 1401

افزایش تعداد کشته های حادثه ساختمان متروپل در آبادان

بخش هایی از ساختمان متروپل در آبادان به صورت ناگهانی ریزش کرد.