آزمون مهندسی
تقلیل حد نصاب نمره قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان 30 آبان 1400
وزیر راه و شهرسازی خبر داد،

تقلیل حد نصاب نمره قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان

وزیر راه و شهرسازی با تقلیل حد نصاب نمره قبولی در آزمون ورود به حرفه مهندسان به ۴۸ درصد به دلیل شرایط کرونایی موافقت کرد.