خوشنویسی
خوشنویسی ایران ثبت جهانی شد 25 آذر 1400

خوشنویسی ایران ثبت جهانی شد

هنر سنتی خوشنویسی در ایران در فهرست آثار جهانی یونسکو ثبت شد.