دانشمند اردبیلی
تغییر لوگوی گوگل به افتخار دانشمند ایرانی 10 آذر 1400

تغییر لوگوی گوگل به افتخار دانشمند ایرانی

گوگل به احترام لطف علی‌عسگرزاده ریاضیدان، دانشمند کامپیوتر، مهندس برق و استاد ایرانی علوم رایانه در دانشگاه کالیفرنیا و همچنین مبدع نظریه منطق فازی و شاخه‌های متنوع آن، لوگوی خود را تغییر داد.