داوودمنظور
پیش‌بینی وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تا پایان سال 23 آبان 1401
رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد:

پیش‌بینی وصول ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی تا پایان سال

رییس سازمان امور مالیاتی گفت: سال گذشته ٣٠۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیات وصول شده که پیش‌بینی می‌شود این رقم امسال به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان برسد.

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی 22 آذر 1400
رئیس سازمان امورمالیاتی مطرح کرد:­

۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی

رییس سازمان امور مالیاتی گفت : در کنارحدود ۵۰ درصد مالیاتی که وصول می‌کنیم فرار مالیاتی هم داریم که بر این اساس این مبلغ ۱۳۵ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.