درآمدپایدار
نگاهی به اقتصاد شهری 11 دی 1400

نگاهی به اقتصاد شهری

سارا سازوار _ از مهم ترین رسالت  اهداف کلان حوزه اقتصادی ، بستر سازی شرایط مناسب و لازم جهت افزایش تولید، رفع بیکاری، اشتغال زایی ، بهبود فضای کسب و کار و افزایش تولید ناخالص داخلی است.که به رشد و پویایی تحول اقتصادی منجر می شود .